Mangystau, at the bottom of Tuzbair Lake

11 January 2023